Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định là nơi mang lại lợi ích tốt nhất từ các hoạt động đào tạo chất lượng cao về kỹ thuật, công nghệ quản lý kinh tế, đồng thời chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, góp phần phát triển nguồn lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh kinh tế toàn cầu.
Tiếp tục phát triển quy mô và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới về cơ chế quản lý, phấn đấu để có đủ điều kiện đề nghị nhà nước nâng cấp trường trở thành trường Đại học đào tạo đa ngành, đa hệ của ngành trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Nhằm đào tạo đội ngũ lao động có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn kỹ thuật giỏi, làm chủ tri thức khoa học và công nghệ góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.