Giới thiệu kỷ niệm 60 năm nhà trường"

Toàn cảnh nhà trường"

Video giới thiệu 55 năm nhà trường"

Toàn cảnh nhà trường"

Mô hình nhà trường tới năm 2020"

Mô hình nhà trường thời kỳ ở Hà Bắc (Bắc Giang ngày nay)"